Convalidacions de matèries o crèdits

Segons la normativa vigent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, els estudiants de música en escoles de música autoritzades o reconegudes, tenen la possibilitat de convalidar matèries o crèdits a l’ESO i el BATXILLERAT.

 

A l’Escola de Música Pons Roselló us ajudem amb les gestions necessàries per fer efectiva aquesta convalidació. 

 

Simultaneïtat d’estudis d’ESO amb estudis de música

 

Els alumnes que estiguin cursant ESO i estudis de música en escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació de matèries o crèdits en els termes que s’estableixen a continuació.

 

Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultanejar estudis ordinaris amb els estudis de música, la sol·licitud s’ha de renovar cada curs.

 

Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació d’un nombre d’hores inferior a aquell a què en principi tenen dret.

 

L’alumne/a que repeteix estudis de música no pot tornar a sol·licitar la convalidació de la reducció del nombre de matèries d’ESO de què hagués gaudit en cursos acadèmics anteriors.

 

Les hores d’atenció educativa alternativa a la religió es consideren dins del còmput global d’hores de les matèries optatives.

 

Les convalidacions de matèries que s’estableixen a continuació no són d’aplicació per als alumnes que estudien en centres integrats, atès que el currículum impartit en aquests centres ja té en compte la simultaneïtat dels estudis.

 

Alumnes que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada

 

Matèries

 

Les matèries es poden reconèixer d’acord amb dues situacions diferents, segons les càrregues horàries:

 

Situació A. Alumnes amb una dedicació horària d’entre tres (3) i quatre (4) hores setmanals.

 

Es poden reconèixer les matèries següents:

- Matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores per curs).

- Una matèria optativa específica de 4t curs d’ESO. L’alumne/a cursarà en aquest cas només dues matèries optatives específiques, cap de les quals no podrà ser la música.

 

No es poden reconèixer ni el treball de síntesi de 1r a 3r curs ni el projecte de recerca de 4t curs.

 

Situació B. Alumnes amb una dedicació horària de quatre (4) hores setmanals o més.

 

Es poden reconèixer les matèries següents:

- Música (la comuna de 1r a 3r curs d’ESO).

- Matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores per curs).

- Una matèria optativa específica de 4t curs d’ESO. L’alumne/a cursarà en aquest cas només dues matèries optatives específiques, cap de les quals no podrà ser la música.

 

No es poden reconèixer ni el treball de síntesi de 1r a 3r curs ni el projecte de recerca de 4t curs.

 

Documentació

- “Certificat expedit per l’escola de música autoritzada on s’acredita el curs i el nombre d’hores de dedicació setmanal que fa l’alumne/a per al reconeixement dels estudis de música en l’ESO” (Model CMU2).

- “Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada” (Model EMU1).

 

Procés

- Presentació al centre on cursa l’ESO, durant els dos primers mesos de classe, de la “Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada” (Model EMU1), acompanyada del “Certificat expedit per l’escola de música autoritzada on s’acredita el curs i el nombre d’hores de dedicació setmanal que fa l’alumne/a per al reconeixement dels estudis de música en l’ESO” (Model CMU2).

- La direcció del centre resol la sol·licitud d’acord amb la “Resolució per la qual es concedeix el reconeixement de matèries optatives i/o la matèria de música de l’educació secundària obligatòria (ESO) als alumnes que cursen ensenyaments de música en una escola de música autoritzada” (Model EMU3).

- Les resolucions s’han de comunicar per escrit a les persones interessades i hom hi pot presentar recurs en contra davant la direcció dels serveis territorials i, a la ciutat de Barcelona, davant la gerència del Consorci d’Educació, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació de la resolució.

- El centre lliurarà a l’alumne/a còpia compulsada i entrada per registre de tota la documentació.

- En els documents d’avaluació es farà constar l’adaptació curricular com a pla individualitzat (PI). En els corresponents apartats d’observacions es farà constar la resolució.

- Les matèries que s’hagin reconegut no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

- Durant el mes de setembre, i amb una periodicitat quadrimestral, els dos centres estableixen el “Pla de seguiment per als alumnes que cursen simultàniament l’etapa d’ESO i estudis de música en una escola de música autoritzada” (Model EMU4).

- La direcció del centre de secundària assigna un professor/a, preferentment el/la que imparteix l’àrea de música o bé un membre de l’equip directiu, perquè actuï de referent i de responsable de coordinació amb el centre de música on estigui matriculat l’alumne/a. El director/a del centre on està matriculat dels estudis de música actua com a responsable per tal de coordinar-se amb el professor/a del centre on l’alumne/a cursa l’ESO i fer el seguiment de l’alumne/a pel que fa al progrés i a l’assistència.

- El reconeixement està condicionat a la valoració favorable del Pla de seguiment de l’alumne/a. Els alumnes que no compleixin les directrius establertes en el Pla de seguiment s’incorporaran a les matèries de secundària en les condicions que el centre determini.

 

 

Simultaneïtat de l’etapa de BATXILLERAT i els estudis de música

 

Els alumnes que estiguin cursant batxillerat i estudis de música en escoles de música autoritzades poden sol·licitar la convalidació de matèries o crèdits corresponents a la franja d’optativitat i, segons els casos, d’una matèria de modalitat d’un dels dos cursos, en els termes

que s’estableixen a continuació.

 

Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els estudis de música, la sol·licitud s’haurà de renovar cada curs.

 

Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d’un nombre d’hores inferior a aquell a què en principi tenen dret.

 

Els alumnes que en cada curs de batxillerat cursen més de tres matèries de modalitat, per haver triat com a optativa una quarta matèria de modalitat, poden demanar la convalidació d’una matèria, encara que sigui de modalitat, si aquesta matèria excedeix de tres el nombre de matèries de modalitat que cursen.

 

En el segon curs de batxillerat els alumnes podran acumular les hores que corresponien al primer curs, sempre que no haguessin demanat aleshores la convalidació o el reconeixement de totes o d’una part de les hores que pertocaven, tot i reunir els requisits per fer-ho.

 

L’alumne/a que repeteix estudis de música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el reconeixement de la reducció del nombre de matèries de batxillerat de què hagués gaudit en cursos acadèmics anteriors.

 

La relació dels centres autoritzats (conservatoris de música, centres professionals de música i escoles de música autoritzades) es pot consultar al cercador de centres del Departament.

 

L’apartat final conté un quadre resum de la simultaneïtat d’estudis de batxillerat amb estudis de música.

 

Les convalidacions de matèries o crèdits que s’estableixen a continuació no són d’aplicació per als alumnes que estudien en centres integrats, atès que el currículum impartit en aquests centres ja té en compte la simultaneïtat dels estudis.

 

Alumnes que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada

 

Per poder sol·licitar el reconeixement cal complir els requisits següents:

- Cursar estudis en alguna de les escoles de música autoritzades.

- Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de música en un conservatori o en un centre professional, o a l’Escola de Música Municipal Victòria dels Àngels de Sant Cugat del Vallès o a l’Escola de Música Municipal de Sant Feliu de Llobregat.

- Cursar estudis de música que incloguin, com a mínim: llenguatge musical o harmonia, instrument i pràctica instrumental en grup.

 

Les matèries es poden reconèixer d’acord amb dues situacions diferents, segons les càrregues horàries.

 

Situació A. Alumnes amb una dedicació horària d’entre tres (3) i cinc (5) hores setmanals.

 

Matèries

 

Les matèries que es poden reconèixer són:

- Matèries corresponents a la franja d’optativitat (fins a un màxim de 4 hores per curs).

 

Documentació 

- “Certificat expedit per l’escola de música autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat” (Model CMU3).

- “Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada” (Model BMU3).

 

Procés

- Presentació al centre on cursa batxillerat, durant els dos primers mesos de classe, de la - “Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada” (Model BMU3), acompanyada del “Certificat expedit per l’escola de música autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat” (Model CMU3).

- La direcció del centre resol la sol·licitud d’acord amb la “Resolució per la qual es concedeix el reconeixement de matèries de la franja d’optativitat de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada” (Model BMU4).

- Les resolucions s’han de comunicar per escrit a les persones interessades i hom hi pot presentar recurs en contra davant la direcció dels serveis territorials i, a la ciutat de Barcelona, davant la gerència del Consorci d’Educació en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació de la resolució.

- El centre lliurarà a l’alumne/a còpia compulsada i entrada per registre de tota la documentació.

- En els documents d’avaluació es farà constar l’adaptació curricular com a pla individual (PI).

- En els corresponents apartats d’observacions es farà constar la resolució.

- Les matèries que s’hagin reconegut no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

 

Situació B. Alumnes amb una dedicació horària de cinc (5) hores setmanals o més.

 

Matèries

 

Les matèries que es poden reconèixer són:

- Matèries corresponents a la franja d’optativitat (fins a un màxim de 4 hores per curs).

- Una matèria de modalitat d’un dels dos cursos.

 

Documentació

- “Certificat expedit per l’escola de música autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat” (Model CMU3).

- “Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada” (Model BMU3).

 

Procés

- Presentació al centre on cursa el batxillerat, durant els dos primers mesos de classe, de la “Sol·licitud de reducció matèries de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada” (Model BMU3), acompanyada del “Certificat expedit per l’escola de música autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’optativitat i d’una matèria de modalitat” (Model CMU3).

- La direcció del centre ha de trametre la sol·licitud i la certificació (els documents CMU3 i BMU3) a la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, la qual resoldrà, ho comunicarà al centre, i aquest a l’alumne/a. En el cas que l’alumne/a no sol·liciti la reducció de la matèria de modalitat, el mateix centre procedirà a resoldre la sol·licitud amb el model BMU4.

- Les resolucions s’han de comunicar per escrit a les persones interessades i hom hi pot presentar recurs en contra davant la direcció dels serveis territorials i, a la ciutat de Barcelona, davant la gerència del Consorci d’Educació en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació de la resolució.

- El centre lliurarà a l’alumne/a una còpia compulsada i entrada per registre de tota la documentació.

- En els documents d’avaluació es farà constar l’adaptació curricular com a pla individual (PI).

- En els corresponents apartats d’observacions es farà constar la resolució.

- Les matèries que s’hagin reconegut no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.